Tydzień temu opublikowaliśmy tekst pt: Odwołanie Wójta – Kronika upadku, w którym nakreśliłem możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Całość pozwoliłem sobie zakończyć zdaniem „Nie można jednak wykluczyć, że zajdą nowe okoliczności, które jeszcze bardziej skomplikują i tak już zagmatwaną sytuację Gminy Rewal… ”. Okazało się, że właśnie nowe okoliczności całkiem zmieniły bieg zdarzeń.

Dzień po tym, jak Robert S. odwołał się od decyzji Premier Beaty Szydło, zastępca Wójta Wioletta Brzezińska poinformowała o rezygnacji ze swojej funkcji. Rodzi się podstawowe pytanie: kto w takim razie będzie sprawował urząd Wójta naszej gminy.

Poprosiliśmy Rzecznika Prasowego Wojewody Agnieszkę Muchlę o komentarz do zaistniałej sytuacji. Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

Rezygnacja nie jest składana do wojewody – jedynie do Rady Gminy (akurat w tym przypadku – ponieważ pani Brzezińska nie jest osoba powołaną na stanowisko w wyniku wyborów) – Przewodniczący Rady Gminy w ciągu 48 godzin powinien informację o rezygnacji przesłać do Wojewody. Podkreślam – jeszcze takiego pisma nie otrzymaliśmy.

Jeśli trafi ono do wojewody, to wówczas mamy do czynienia z sytuacją, która w przepisach ustawy o samorządzie gminnym jest określona mianem „przemijającej przeszkody” w pełnieniu funkcji wójta – ponieważ Wójt S. ma 30 dni na odwołanie się od decyzji Pani Premier i jeśli się odwoła – to wówczas do chwili zapadnięcia ostatecznego wyroku sądowego pozostaje nominalnie Wójtem.

Niezależnie od tego, nie może pełnić swojej funkcji, ponieważ prokuratura, w trakcie swojego postępowania, nałożyła na wójta środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych.

W związku z tą skomplikowana sytuacją wojewoda wystąpi do Premier z propozycją kandydatury na stanowisko osoby pełniącej obowiązki wójta do czasu ustania „przemijającej przeszkody”. Jeśli Pani Premier powoła osobę zaproponowaną przez Wojewodę – będzie ona pełnić swoje obowiązki do momentu rozstrzygnięcia sądowego (jeśli wójt będzie składał odwołanie) lub ewentualnie do momentu wycofania środka zapobiegawczego, jaki nałożyła na Wójta prokuratura (o ile takie wycofanie nastąpi).

Jak widać z powyższego wyjaśnienia minie jeszcze kilka dni, nim Pani Premier, na wniosek wojewody, powoła osobę, która pełnić będzie obowiązki wójta gminy Rewal. Warto tutaj uściślić, że osoba pełniąca obowiązki Wójta nie będzie „komisarzem” w takim samym znaczeniu jak w Ostrowicach. W przypadku Rewala osoba powołana będzie miała takie same kompetencje jak Wójt. Rada Gminy będzie działać bez zmian.

Jak długo potrwa taki stan? Wiele będzie zależało od tego kiedy i jaka zapadnie decyzja w sądzie administracyjnym w związku z odwołaniem się przez Roberta S. od decyzji premier Beaty Szydło. Wariant z przedterminowymi wyborami wciąż jeszcze jest możliwy, choć mniej prawdopodobny. Szkoda, bo z pisma pani Brzezińskiej wnioskować należy, że taka była jej intencja.

1 komentarz

Comments are closed.