W związku z nieudzieleniem absolutorium wójtowi gminy Rewal przez radę zasięgnęliśmy opinii w urzędzie wojewódzkim w kwestii procedur prawnych z tym faktem związanych.


Zgodnie z treścią art. 28a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji, jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Uchwała w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zgodnie natomiast z treścią art. 28a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium.

Z samego faktu nieudzielenia wójtowi absolutorium nie należy wywodzić wniosku, że rada gminy musi podjąć uchwałę w przedmiocie jego odwołania w drodze referendum. Przytoczony powyżej przepis upoważnia, lecz nie zobowiązuje rady gminy do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. Wyłącznie wówczas, gdy uchwała taka zostanie podjęta, procedura w sprawie przeprowadzenia referendum zostanie uruchomiona. Również fakt nieudzielenia wójtowi absolutorium nie jest ustawową, bezwzględną przesłanką do wprowadzenia w gminie zarządu komisarycznego.


To tyle, jeśli chodzi o wyjaśnienia z urzędu wojewódzkiego. Oczywiście wszystkie te informacje nabierają innego wymiaru w kwestii pisma Wojewody Zachodniopomorskiego odnośnie odwołania wójta naszej gminy w trybie art. 96 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Warto jednak pamiętać, że procedura referendalna i odwoławcza mogą być prowadzone jednocześnie.

1 komentarz

  1. Ten wójt to człowiek bez honoru,zwykły frendzel który zmiażdżył gminę Rewal swoim totalnie nie kompetentnym działaniem. Dla tego zarządzać wspólnym społecznym mieniem powinny osoby z wyższym wykształceniem a nie ludzie z nikad z pseudowizjami. Ale gdyby nie radni którzy mieli nadzieję na własne korzyści i go popierali wraz z jego niezgodnymi z prawem działaniami to by takich jaj nie było. Może w końcu skończy się ten cyrk czy może raczej przedszkole w postaci rady i wójta który z nikim i niczym się nie liczy i mimo masy ostrzeżeń nadal się bawi kosztem mieszkańców.

Comments are closed.