Nasz artykuł dotyczący zaskarżenia decyzji premier Szydło odwołującej Roberta S. z funkcji wójta gminy Rewal przywołał kilka wątpliwości, które spróbuję wyjaśnić.

Koszty

Z tego, co udało nam się ustalić, koszt wynajęcia kancelarii prawnej w Warszawie, która miała zająć się sprawą zaskarżenia decyzji pani premier w sądzie administracyjnym, zamknął się w kwocie prawie 34 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy mało, zostawiam w ocenie czytelników.

Wycofanie skargi

Zapytaliśmy p.o. wójta Macieja Bejnarowicza, dlaczego zdecydował się wycofać złożoną skargę na decyzję pani premier. Oto co nam odpowiedział:

„Wycofanie zaskarżenia uznałem za swój obowiązek w obliczu faktu, że najbardziej poszkodowanymi z tytułu działalności poprzedniego Wójta są mieszkańcy. Gmina, która powinna reprezentować interes mieszkańców, skarżyła decyzję administracyjną w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Panią sekretarz/zastępcę wójta (powołaną przez byłego wójta kilka dni wcześniej) dla specjalnie wynajętej kancelarii. Mamy tu do czynienia z administracyjną próbą ochrony interesów poprzedniego wójta, która jest sprzeczna z działaniem na rzecz interesu społeczności. Trzeba przy tym zauważyć, że cofnięcie skargi wcale nie musiało wiązać sadu. Ten jednak uznał, że oświadczenie strony skarżącej nie budzi żadnej wątpliwości co do treści, w związku z tym cofnięcie skargi stało się wiążące.”

Przedterminowe wybory

Tutaj sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana. Decyzja o ogłoszeniu przedterminowych wyborów w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta spoczywa na premierze. Jest to jego obowiązek. Zgodnie z Kodeksem Wyborczym ma na to 60 dni od uprawomocnienia się decyzji sądu. W przypadku Roberta S. uprawomocnienie miało miejsce pod koniec stycznia.

Dlaczego zatem decyzja o wyborach nie została podjęta? 31 stycznia weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Art. 16 ust. 1 tej ustawy brzmi:

„Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do zakończenia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie nie przeprowadza się nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów tych organów, z wyjątkiem wyborów zarządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”

Zgodnie z kolejnymi ustępami tej ustawy, w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta urząd sprawować ma osoba powołana przez Prezesa Rady Ministrów. Ponieważ w gminie Rewal tak osoba została powołana już wcześniej, nie ma obowiązku powoływania jej ponownie.