Radny Rafał Mielcarek

Wójt Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19
72 – 344 Rewal

INTERPELACJA

W związku z niesprawiedliwym i niczym nieuzasadnionym różnicowaniem mieszkańców w gospodarce odpadami w naszej gminie zwracam się z prośbą o przedstawienie odpowiedzi na poniższe pytania, w celu zgłębienia tematu:

 1. ilości podmiotów rozliczających się wg stawki liczonej od zużycia wody oraz ilość zużytej wody przez te podmioty;
 2. ilości podmiotów rozliczających się wg stawki liczonej od kubłów oraz ilości zużytej wody przez te podmioty;
 3. proszę o podanie procentowe, wpływów z opłaty śmieciowej do kosztów gospodarowania odpadami.

Rada Gminy Rewal – Rafał Mielcarek

Odpowiedź na interpelację Rafała Mielcarka, dotyczącą informacji dotyczących gospodarki odpadami.

W odpowiedzi na interpelację Pana Rafała Mielcarka dotyczącą gospodarki odpadami w odniesieniu do postawionych pytań:

 1. Ilość przedmiotów rozliczających się wg. stawki liczonej od zużycia wody oraz ilość wody zużytej przez te podmioty.
 2. Ilość podmiotów rozliczających się wg stawki liczonej od kubłów oraz ilości zużytej wody przez te podmioty.
 3. Procentowe porównanie wpływu z opłaty śmieciowej do kosztów gospodarowania odpadami.

Informuje co następuje:

Liczba złożonych deklaracji na rok 2014 z podziałem na miejscowości

Miejscowość Liczba deklaracji  [%] 
Rewal  673  24,5
Pogorzelica  167  6,1
Pobierowo  919  33,5
Niechorze  609  22,2
Śliwin  107  3,9
Pustkowo  119  4,3
Trzęsacz  150  5,5
Razem  2744  100

 

Podział nieruchomości według sposobu rozliczania w deklaracji

Rodzaj nieruchomości Liczba [%]
Zamieszkałe (rozliczane od zużycia wody) 1764 64,3
Niezamieszkałe (rozliczane od pojemników) 980 35,7
Razem 2744 100

 

Podział według rodzaju nieruchomości w deklaracji

Rodzaj nieruchomości
Liczba  [%]
Mieszkalne 847 30,9
Mieszane 917 33,4
Pod działalność gospodarczą 864 31,5
Nieokreślone 102 3,5
Użyteczności publicznej 21 0,8
Razem 2744 100

 

 Liczba deklaracji z podziałem na segregację lub niesegregację 

Deklaracje Liczba [%]
Segregacja 2415 88,01
Niesegregacja 329 11,99
Razem 2744 100

 

 1. Ilość zużytej wody z nieruchomości zamieszkałych: 301 619 m3
 2. Ilość zadeklarowanej ilości wody z nieruchomości zamieszkałych: 298 759 m3
 3. Ilość zużytej wody z nieruchomości niezamieszkałych: 453 538 m3

Podkreślenia wymaga fakt, że sposób rozliczania nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne wyrażony jest w art. 6 ust. 3 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla takiej nieruchomości stanowi iloczyn liczby pojemników (obliczonych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku) z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik.

Deklarujący opłatę za gospodarowanie odpadami z nieruchomości niezamieszkałej nie wskazują w deklaracji ilości wody zużytej na danej nieruchomości. Wskazane wyżej zużycie wody z nieruchomości niezamieszkałych obliczono biorąc pod uwagę wskazania typu nieruchomości w deklaracji oraz odczyt z liczników dla danych nieruchomości przekazanej przez spółkę wodociągową.

Obowiązujące przepisy nie dopuszczają innej możliwości rozliczania takiego typu nieruchomości, wskazują literalnie sposób rozliczania nie dając Radzie Gminy wyboru jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych. Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy przebywający na nieruchomości czasowo, bądź prowadzą działalność przez dany okres zobowiązani są do złożenia deklaracji z uwzględnieniem norm wyrażonych w uchwałach Rady Gminy.

KOSZTY SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE REWAL

 • Koszt gospodarowania odpadami za rok 2014 CZW RXXI: 1 044 234,57 zł
 • Koszt odbioru i transportu odpadów komunalnych : 4 158 000,00 zł
 • Koszty administracyjne: 171 108,14 zł

Łącznie koszty: 5 413 912,91 zł

Dochód w roku 2014 (stan na dzień 31.12.2014) wyniósł 2 952 299,93 zł, co stanowi 54,53% łącznych kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 3. ust. 2. pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza szczegółowa systemu obejmująca zagadnienia za 2014 r. jest w trakcie opracowywania i będzie przedstawiona Radzie Gminy Rewal do końca lutego br.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
mgr inż Karolina Myroniuk

Zobacz dokument »