Zarządu komisarycznego w gminie Rewal nie będzie, przynajmniej na razie. Tak wynika z odpowiedzi otrzymanej z biura prasowego Wojewody Zachodniopomorskiego. W ubiegłym tygodniu poprosiliśmy Pana Wojewodę o odpowiedzi na kilka pytań w istotnych dla gminy sprawach.
Wojewoda Zachodniopomorski uspokoił, że nie przygotowuje obecnie dla nas scenariusza podobnego jak w przypadku gminy Ostrowice. „Wojewoda nie prowadzi jakiekolwiek działań zmierzające do wszczęcia w stosunku do organów gminy Rewal procedury przewidzianej w przepisach art. 96 i 97 ustawy o samorządzie gminnym.”

Nie należy się też spodziewać wprowadzenia zarządu komisarycznego zgodnie z art. 97 wskazanej ustawy, ani arbitralnego odwołania wójta zgodnie z art. 96. Oczywiście jest to informacja według stanu na teraz, ale wydaje się, że do wyborów parlamentarnych nie należy się w tym temacie spodziewać daleko idących zmian.

Pytaliśmy także o sprawy dotyczące dwójki naszych radnych. Oto, jaką dostaliśmy odpowiedź odnośnie sytuacji Agnieszki Tasarz.

„Wojewoda zachodniopomorski pismem z 11 sierpnia 2015 r., powiadomił Ministra Administracji i Cyfryzacji o konieczności wydania zarządzenia zastępczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Rewal Agnieszki Tasarz. Jeżeli minister w ciągu 14 dni nie przedstawi zastrzeżeń, wojewoda wyda takie zarządzenie. Na zarządzenie zastępcze gminie i radnej przysługuje prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Zarządzenie zastępcze stanie się prawomocne z upływem terminu do wniesienia skargi bądź z datą oddalenia lub odrzucenia skargi przez sąd.”

W związku z powyższym, jeśli minister nie zadecyduje inaczej, pod koniec miesiąca będziemy mieli kolejny odcinek tego serialu. Ponieważ Agnieszka Tasarz już wcześniej zapowiadała wniesienie odwołania do WSA, więc sprawa jeszcze będzie się toczyła.

Zapytaliśmy również o działalność Pana Andrzeja Brzezińskiego w tzw Komisji Alkoholowej (pisaliśmy o tym…) Treść odpowiedzi jest następująca:

„Ingerencja wojewody w sprawie pobierania przez radnego Andrzeja Brzezińskiego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych możliwa byłaby wyłącznie w sytuacji naruszenia przez niego któregokolwiek z zakazów wynikających z treści  przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Według informacji uzyskanych od przewodniczącej Rady Gminy Rewal (pismo z 12 marca 2015 r.) wynika, że Pan Andrzej Brzeziński w kadencji 2014-2018, w terminie złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ocenie Wojewody Zachodniopomorskiego nie ma podstaw do wszczęcia postępowania, zmierzającego do wygaśnięcia mandatu radnego.”

„Jeśli w poprzedniej kadencji doszło do naruszenia zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w przepisach funkcji lub działalności, to nie jest już możliwe podjęcie w tym przedmiocie jakichkolwiek działań.”

Tutaj wydaje się, że sprawę mamy już jasną. Warto jednak, aby ta historia stanowiła przestrogę dla przyszłych radnych.

1 komentarz

  1. To znaczy że p.Brzeziński przez całą poprzednią kadencję pobierał nienależne wynagrodzenie?Teraz jest po wszystkim ale wstyd to chyba wielki panie Brzeziński,jest?