Na zakończenie ubiegłego tygodnia odbyło się w Urzędzie Gminy zebranie połączonych komisji Rady Gminy. Poruszono kilka tematów, w tym dwa bardzo ważne – dotyczące głosowania nad absolutorium budżetowym oraz wygaśnięcia mandatu radnej.

Wideo weryfikacja

Temat głosowania pojawił się na początku posiedzenia. Podstawą było zamieszanie wynikłe podczas głosowania nad absolutorium budżetowym dla wójta gminy Rewal, kiedy to nie policzono głosu jednego z radnych (pisaliśmy już o tym wcześniej na naszych łamach). Sprawę wyjaśniał radca prawny, który stwierdził, że zgodnie ze statutem gminy uwagi do protokołu można wnieść najpóźniej na następnej sesji, w związku z czym istnieje możliwość skorygowania wyniku głosowania. Nie udało się jednoznacznie ustalić, jakie będzie to miało konsekwencje, skoro uchwała została już przesłana do RIO. Radni zdecydowali jednak, że chcą zastosować znaną z aren siatkarskich wideo weryfikację i obejrzeć istniejące nagrania, aby nie ulegało wątpliwości, kto i jak tego dnia zagłosował. W ten sposób wszyscy zgromadzeni mogli się przekonać, że za przyjęciem uchwały 30 czerwca głosowało 8 osób, a nie jak policzono 7. W związku z powyższym dalsze losy uchwały zostaną rozstrzygnięte na sierpniowej sesji Rady Gminy.

Długa droga z Urzędu do Rady Gminy

Niewiele mniej dyskusji związanych było z pismem od wojewody w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Agnieszki Tasarz. Zaczęło się jednak od wątpliwości natury formalnej. Radny Rafał Mielcarek skarżył się, że pisma skierowane do Rady Gminy są otwierane przez pracowników Urzędu Gminy i trafiają do Radnych z kilkudniowym opóźnieniem, choć dystans nie jest wystarczająco długi, aby to opóźnienie uzasadnić.

Czy pełnomocnik jest pełnomocnikiem?

Jeśli chodzi o sprawę Radnej Agnieszki Tasarz, to radca prawny wyjaśnił zgromadzonym, że zgodnie z zapisami w Kodeksie Cywilnym pełnomocnictwo wygasa w dniu złożenia oświadczenia, a nie w momencie zgłoszenia go lub zarejestrowania. Ponadto podjęcie czynności prawnych w imieniu mocodawcy przez osobę, której pełnomocnictwo wygasło, co znalazło się na liście zarzutów nadzoru wojewody, jest ważne i możliwe.

Ponadto radca prawny dodał, że Wojewoda Zachodniopomorski w swoim piśmie odnosi się nie do uchwały Rady Gminy lecz do pisma przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, czyli do dokumentu, którego ważność sam wcześniej zanegował. Radny Bogusław Woźniak podsumował to klarownym stwierdzeniem: „To są nieuki u wojewody”.

Agnieszka Tasarz zwróciła też uwagę na podnoszoną przez reprezentujących ją prawników kwestię, iż pełnomocnictwo w firmie nie do końca odpowiada pojęciu pełnomocnictwa wg ustawy, bowiem nie jest obecnie wymagana forma pisemna, a można ustanowić kogoś pełnomocnikiem nawet bez powiadamiania go o tym fakcie.

Kiedy następuje wygaśnięcie mandatu?

Radni podjęli ostatecznie decyzję o niezastosowaniu się do wniosku Wojewody Marka Tałasiewicza. Nie zostanie zwołana sesja nadzwyczajna, na której można byłoby w terminie podjąć stosowną uchwałę. Jakie będą tego konsekwencje? Jak wyjaśnił radca prawny „wojewoda po konsultacji z właściwym ministrem wyda zarządzenie zastępcze, które otwiera procedurę odwoławczą do sądu administracyjnego.

Radni mieli wątpliwości, czy wkrótce będziemy mieli wybory uzupełniające? Spieszymy wyjaśnić, że jeszcze za wcześnie o tym mówić. Wojewoda po konsultacjach z właściwym ministrem wcale nie musi podtrzymywać swojej decyzji. Gdy jednak tak się stanie, to zgodnie z art. 384 § 3. Kodeksu Wyborczego „Wygaśnięcie mandatu radnego następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę, o której mowa w § 1.” O ile oczywiście Radna Agnieszka Tasarz złoży taką skargę.

Rekomendacja Rady

W dalszej części posiedzenia radni zdecydowali, że rekomendują przewodniczącą Komisji Oświaty Barbarę Kral, jako swojego przedstawiciela do komisji konkursowej oceniającej kandydatów na stanowisko dyrektora schroniska młodzieżowego Fala w Pobierowie.

Odpowiedzi z Wodociągów brak

Pisaliśmy już o tym, że utrudnienia Rady Gminy Rewal w wykonywaniu swoich obowiązków wynikają m.in. z opieszałości w otrzymywaniu dokumentów i odpowiedzi na zapytania. Tym razem terminu na złożenie pisemnych wyjaśnień na interpelację nie dotrzymała prezes spółki Wodociągi Rewal. Radni byli tym bardziej niezadowoleni, że termin 13 lipca został zaproponowany właśnie przez prezes Brzęczkowską.

1 komentarz

  1. Droga Redakcjo, sięgasz do znakomitej tradycji Radia Erewań.
    Małe sprostowanie zatem: nie z ust pana Woźniaka i nie w sensie dosłownym, a zdecydowanie sarkastycznym padły słowa na temat domniemanego braku wiedzy wojewody.

  2. Wojewoda zachodniopomorski odwołał z zajmowanej funkcji przewodniczącą rady gminy w Rewalu Agnieszkę Tesarz (prowadziła działalność gospodarczą na mieniu gminy). Miała zwołać posiedzenie rady w sprawie swojego odwołania, ale tego nie uczyniła, więc teraz wojewoda ją odwoła, a pani będzie dalej się ośmieszała i broniła interesów swojej rodziny, o czym niedawno pisaliśmy. Coraz głośniej jest teraz w gminie o innym z radnych, który prowadzi działalność gospodarczą na jej mieniu, wykorzystując obiekty sportowe, na które sam ustala stawki opłat. Władza się wyżywi – tak stwierdził kiedyś klasyk.
    Dzisiejszy Kurier-bez komentarza