Firma Wodociągi Rewal Sp. z o. o. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) przez 180 dni od wejścia w życie cytowanej ustawy obowiązują taryfy z roku 2017:

1.      Za 1 m3 dostarczonej wody – 4,25 zł netto + 8% VAT
2.      Za 1 m3 odprowadzanych i oczyszczonych ścieków — 6,49 zł netto + 8% VAT
3.      Miesięczna opłata abonamentowa:
a)  za rozliczenie wg wodomierza — 6,97 zł netto + 8% VAT
b) za rozliczenie wg przeciętnych norm zużycia wody — 3,73 zł netto + 8% VAT

1 komentarz

  1. Interesujące jest to, że w przypadku PODWYŻEK podaje się informację o „zmianie stawek”, ale jeśli gmina OBNIŻA stawki – wówczas zawsze jest „obniżka” 🙂 Ten „schemat informacyjny” dotyczy nie tylko tej gminy, ale zapewne większości. Dla mieszkańców podawana powinna być informacja o poprzedniej cenie (z jakiej się zmienia) oraz % zmianie, aby można było ocenić szacowany wzrost kosztów w gospodarstwie domowym lub firmie. Ciekawe, czy doczekamy się kiedyś wymogu przedstawiania takich danych?

Comments are closed.