30 grudnia 2014 r. Regionalna Izba Obrachunkowa wysłała do Urzędu Gminy Rewal opinię na temat projektu budżetu na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal. Niestety lektura obydwu dokumentów nie nastraja optymizmem. RIO od kilku lat krytycznie ocenia działania władz naszej Gminy w dziedzinie gospodarowania finansami. Jednakże biorąc pod uwagę nasze starania o pożyczkę ze Skarbu Państwa, ich zarzuty trzeba wziąć bardzo poważnie pod uwagę.

Najważniejsze kwestie zawarte w opinii na temat budżetu dotyczą planowanych inwestycji oraz niebezpieczeństwa związanego z zadłużeniem. 3 stycznia opublikowaliśmy artykuł pt „Nowe Inwestycje”, gdzie sygnalizowaliśmy, że inwestycje planowane w budżecie 2015 są w istocie zapłatą za umowy zawarte w latach ubiegłych i powinny być wliczone do całkowitego długu Gminy Rewal. Niestety RIO potwierdziło nasze podejrzenia, lecz wyraziło to zdecydowanie bardziej dosadnie:

„Skład Orzekający zauważył stosowanie nowej, niebezpiecznej praktyki w ukrywaniu zadłużenia Gminy, polegającej na wprowadzaniu nagłych zmian planu wydatków majątkowych związanych z zadaniami inwestycyjnymi, których umowy zostały podpisane przez Wójta Gminy w latach ubiegłych, tj. bez uprzedniego ujęcia ich w „przedsięwzięciach” wieloletniej prognozy finansowej. (…) Takie rozwiązywanie problemów finansowych Skład Orzekający kategorycznie uznaje za dalsze omijanie prawa w zakresie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Gminy, a przez to świadome wprowadzanie w błąd odbiorców sprawozdawczości Gminy Rewal.

Wobec powyższego Skład Orzekający stwierdza niezwłoczną konieczność zaliczenia do długu Gminy Rewal wszystkich zobowiązań finansowych o podobnym charakterze, jak w poniższym zestawieniu (…)

 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Trzęsacz-Rewal – 24 969 zł
 • Projekt pomostu spacerowo-cumowniczego w Niechorzu – 506 514 zł
 • Projekt przystani żeglarskiej w Niechorzu – 104 000 zł
 • Budowa ul. Łokietka w Rewalu – 3 418 000 zł
 • Spłata leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do koszenia trawy – 242 000 zł
 • Zwrot nakładów poniesionych na budowę kan. deszczowej w Trzęsaczu – 53 999 zł

Skład Orzekający stwierdza, że z uwagi na kryzysową sytuację gminnych finansów w projekcie budżetu na 2015 r. uzasadnione jest jedynie finansowanie poniższych zadań:

 • Budowa ul. Łokietka w Rewalu
 • Zwrot nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej w Trzęsaczu
 • Spłata leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do koszenia trawy

Pozostałe planowane wydatki majątkowe nie znajdują żadnego uzasadnienia w budżecie 2015 r. (…) Kontynuacja umów inwestycyjnych z lat ubiegłych nie znajduje żadnego uzasadnienia, gdyż Gmina Rewal nie jest w stanie na bieżąco finansować obowiązkowych zadań własnych stanowiących wydatki bieżące, a projekt budżetu na 2015 r. przewiduje deficyt bieżący. „

W opinii na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej znalazło się dodatkowo takie stwierdzenie:

„Zdaniem Składu Orzekającego powyższe przedsięwzięcia nie były w latach ubiegłych planowane w wieloletniej prognozie finansowej, w związku z tym brak było podstaw do zawierania umów na ich wykonanie. Ujawniona obecnie wartość zobowiązania powinna zostać zaliczona do długu Gminy Rewal. Podkreślić należy, że umowy te są negatywnym przykładem, gdzie bez wymaganych przepisami prawa upoważnień udzielonych przez Radę Gminy, można było zadłużyć wspólnotę samorządową na wiele lat, poza obowiązującymi ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa. Skład Orzekający stanowczo neguje stosowanie praktyki ukrywania długu publicznego przez organ wykonawczy Gminy Rewal”

Analiza treści dokumentów z Regionalnej Izby Obrachunkowej nie należy do rzeczy przyjemnych, niemniej jednak zachęcamy do lektury i wyciągania wniosków.

Opinia RIO na temat budżetu Gminy Rewal w 2015r
Opinia RIO na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rewal

3 Komentarze

 1. A było by tak wspaniale i pięknie, gdyby nie ta czepiająca się RIO, no i pazerne banki, co nie chcą dawać dalej pieniędzy 🙂

 2. tak naprawdę jest to tylko opinia ….nigdy żadna gmina nie zbankrutowała …..nigdy wójt czy rada gminy w naszym pięknym kraju nie poniosła odpowiedzialności karnej…..wciąż mieszkańcy gmin nie rozumieją pojęcia wspólnej własności…gmina to wg nich .taka dojna krowa….tylko że Rewal nie ma już trawy i krówka nie da mleka…..oby tylko turyści nie omijali jej z daleka

 3. […] to pieniądze zmarnowane, co zresztą potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w opinii na temat budżetu Gminy Rewal na 2015r. We wspomnianym dokumencie RIO zwróciła też uwagę na inne projekty inwestycyjne, których […]

Comments are closed.