Kilka dni temu wpłynęło do Urzędu Gminy pismo z Regionalnej Komisji Orzekającej w Szczecinie w sprawie naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez pozwanego Roberta Skraburskiego pełniącego funkcję wójta gminy Rewal. RKO podczas posiedzenia 23 czerwca 2015 roku uznało go winnym zarzucanych nieprawidłowości.

Z orzeczenia do wyroku można wyczytać, że RKO stwierdziło winę w następującym zakresie działań:

  • niewykonanie terminowych zobowiązań wynikających z obowiązków ciążących na samorządzie gminnym, m.in. wypłacanie pieniędzy z subwencji przychodzących z ministerstwa;
  • nieodprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne;
  • niedokonanie terminowo wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  • wykazanie w sprawozdaniach budżetowych danych niezgodnych z ewidencją księgową.

W związku z powyższym Regionalna Komisja Orzekająca skazała Roberta Skraburskiego na karę pieniężną w wysokości 5500 złotych plus koszty postępowania w kwocie 291,71 zł. Do dnia 1 września 2015 roku wójt gminy Rewal ma prawo odwołać się od tej decyzji do Głównej Komisji Orzekającej przy Ministerstwie Finansów.

RKO określiła też termin zatarcia kary na dzień 29 lipca 2017 roku. Inaczej mówiąc, gdy wyrok stanie się prawomocny, do tego czasu Robert Skraburski pełniący funkcję wójta gminy Rewal będzie osobą karaną.

1 komentarz