Oświadczenie

W nawiązaniu do korespondencji Wojewody Zachodniopomorskiego z Radą Gminy Rewal w celu wyjaśnienia naruszenia przez mnie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskałem mandat, chciałbym oświadczyć iż w omawianym przypadku nie może być mowy o naruszeniu przeze mnie zakazu wyrażonego w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Z pisma z Urzędu Wojewódzkiego wynika, że mogłem naruszyć w/w zakaz zawierając z Gminą Rewal umowę, której przedmiotem jest udostępnienie w poszczególnych dniach i godzinach boiska sztucznego, boiska naturalnego, oraz hali sportowej w Niechorzu.

Po pierwsze

Przedmiotem umowy zawartej z Gminą przez OKW „Mewa” jest możliwość jedynie wstępu na ww. obiekty w ściśle oznaczonych dniach i godzinach, i to w zależności od warunków atmosferycznych. Taki stan faktyczny należy zdecydowanie odróżnić od istniejących przykładów naruszania zakazu ustawowego takich jak np. dzierżawa lub najem nieruchomości gminnych, a więc dysponowanie nimi przez dłuższy czas, w sposób nieprzerwany. Jednoznacznie wskazuje na to stawka podatku VAT, stosowana podczas realizowania przez OKW „Mewa” oraz Gminę przedmiotowej umowy (poz. 186 Załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług – „pozostałe usług związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu – 8%”), podczas gdy stawka podatku VAT chociażby w przypadku umów najmu lub dzierżawy wynosi 23%.

W tym miejscu w kontekście przedmiotowego przepisu art. 24f ust. 1 u.s.g. podkreślę, iż uznając wykupienie wstępu na obiekty sportowe za korzystanie z mienia gminnego a w konsekwencji wypełnienie przesłanek w/w zakazu, należałoby również uznać wykupienie przez radnego biletu parkingowego i sam postój samochodu używanego przez radnego w działalności gospodarczej na parkingu gminnym, za korzystanie z mienia gminnego. Podobnie można byłoby zakwalifikować zakupienie przez radnego w związku z prowadzoną działalnością biletu na przejazd koleją wąskotorową (np.: zakupiony zbiorowy bilet dla grupy kolonistów, wczasowiczów) co oczywiście prowadziłoby do absurdu.

Po drugie

Z wyroków NSA i WSA wynika, że nie narusza tego zakazu radny, który korzysta z mienia komunalnego na warunkach powszechnie ustalonych dla członków danej wspólnoty. OKW „Mewa”, podobnie jak sąsiedni przedsiębiorcy prowadzący analogiczną działalność, na prośbę pracowników Gminy zgodziła się na przejęcie obowiązków związanych z rozliczaniem i windykacją należności od klubów sportowych, poprzez zawarcie w/w umowy wg stawek ustalonych rozporządzeniem wójta Gminy Rewal. Jak jednak wynika z wykazanych warunków odpłatności za korzystanie z obiektów, spółka nie czerpie jakichkolwiek zysków lub korzyści z faktu zawarcia przedmiotowej umowy oraz możliwości korzystania z ww. obiektów. Jedyną stroną, która czerpie korzyści z przyjętego rozwiązania, jest Gmina (jej pracownicy).

Po trzecie

W 2004 r. NSA orzekł, że wykorzystanie mienia komunalnego gminy musi pozostawać w związku funkcjonalnym z prowadzoną działalnością gospodarczą i służyć tej działalności gospodarczej. Pragnę zauważyć, iż OKW „Mewa” prowadzi działalność w zakresie krótkotrwałego wynajmu kwater, o czym świadczy klasyfikacja działalności PKWiU: „55.2 usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania”. Nie może być zatem mowy o jakimkolwiek związku funkcjonalnym pomiędzy działalnością ww. spółki a czasowym korzystaniem z obiektów sportowych Gminy Rewal. Stanowisko to potwierdzają również przedstawiciele doktryny prawa samorządowego, m.in. G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc (Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LEX 2012), którzy wskazują, iż „wykorzystywanie mienia komunalnego do prowadzenia działalności gospodarczej, w świetle art. 24f ust. 1 u.s.g., należy rozpatrywać w odniesieniu do przedmiotu tej działalności”.

Po czwarte

Wyrok NSA z 2013 r. wskazuje, że nie narusza zakazu radny, który korzysta z mienia komunalnego incydentalnie, co ma miejsce w omawianym przypadku.

W kontekście powyższego stanowiska rozważenia wymaga druga z okoliczności będących przedmiotem wystąpienia Urzędu Wojewódzkiego, mianowicie fakt bezumownego korzystania z nieruchomości stanowiącej działkę będącą własnością Gminy. Odnosząc się do tej kwestii wskazuję, że od dnia 15 grudnia 2014 r., przedmiotowy fragment działki gminnej został objęty w posiadanie przez inny, niezwiązany z moją osobą, podmiot gospodarczy mający swoją siedzibę na terenie ośrodka. Pisemna informacja o tym fakcie została przekazana Wójtowi Gminy Rewal.

Wobec przedstawionych argumentów potwierdzających prawdziwość mojego oświadczenia oraz wobec faktu, że pismo Wojewody Zachodniopomorskiego jest konsekwencją złożonego donosu, należy zadać pytanie, komu zależy na destabilizacji Rady Gminy, gdy wciąż pozostają nierozwiązane problemy, przez co możemy podzielić przykry los gminy Ostrowice.

Paweł Żoła

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rewal