Na początku tego tygodnia do Rady Gminy Rewal wpłynęło pismo podpisane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Marka Tałasiewicza w kwestii mandatu radnej Agnieszki Tasarz.

Tym razem wojewoda wezwał naszą Radę do podjęcia w ciągu najbliższych 30 dni uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu. W swoim piśmie powołuje się na zapisy istniejące w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W kilkustronicowym dokumencie możemy przeczytać m.in., że jeszcze w kwietniu „łączyła funkcję radnej Rady Gminy Rewal z wykonywaniem funkcji pełnomocnika w prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Gminy Rewal.” Dalej można wyczytać także, że zdaniem wojewody „w omawianej sprawie istnieje związek funkcjonalny pomiędzy faktem wykonywania przez Panią Agnieszkę Tasarz mandatu radnej w Gminie Rewal a wykorzystaniem mienia tej jednostki w działalności gospodarczej, w której prowadzeniu była i nadal jest pełnomocnikiem”.

W konkluzji pisma można zaleźć zapis, że „Rada Gminy Rewal nie ma uprawnień do (…) decydowania o tym, czy radna Agnieszka Tasarz powinna w dalszym ciągu sprawować swój mandat a jedynie do stwierdzenia, że jej mandat faktycznie wygasł”. Należy tutaj wyjaśnić, że jest to naturalna procedura wynikająca z postępowania administracyjnego. Również w hipotetycznym przypadku, gdyby którykolwiek z radnych zrzekł się swojego mandatu, i tak decyzja ta wymagałaby podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu.

W przypadku niepodjęcia przez Radę Gminy Rewal uchwały o treści zgodnej ze wspomnianym pismem, wojewoda zapowiada podjęcie zarządzenia zastępczego po wcześniejszym zawiadomieniu właściwego ministra.

Zapytana przez nas Agnieszka Tasarz odpowiedziała, że przygotowuje procedurę odwoławczą i nie wyklucza wystąpienia na drogę sądową w tej sprawie, jeśli ten krok okaże się konieczny.

Każdemu przysługuje prawo odwołania od decyzji administracyjnych, a taką będzie decyzja o wygaśnięciu mandatu bez względu na to, czy podejmie ją Wojewoda czy Rada Gminy. Być może właśnie sala Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego będzie najlepszym miejscem do zweryfikowania racji Agnieszki Tasarz i Wojewody Zachodniopomorskiego. Do czasu zakończenia całej procedury odwoławczej i uprawomocnienia decyzji obecna Przewodnicząca Rady Gminy Rewal będzie dalej posiadać mandat radnej.