30 czerwca odbyła się Sesja Rady Gminy, na której to najważniejszym punktem było głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy Rewal. Komisja Rewizyjna wnioskowała o nieudzielenie absolutorium w związku z negatywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014. Raporty RIO od lat przedstawiają obraz ruiny i chaosu, jaki panuje w finansach naszej Gminy. Niestety dokumenty te przestały już robić wrażenie, zwłaszcza na osobach, do których były kierowane. Niemniej tym razem sytuacja była nieco inna, większość Radnych potraktowała poważnie zastrzeżenia Izby i postanowiła zagłosować za nieudzieleniem absolutorium Wójtowi.
Nie było nikogo, kto zechciałby Wójta bronić i zagłosować przeciw tej uchwale, a pięciu Radnych dyplomatycznie wstrzymało się od głosu, najwyraźniej pozostawiając „Historii” ocenę działań Pana Wójta.

Księgi, które kłamią…

Negatywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania ubiegłorocznego budżetu oparta była przede wszystkim na tym, że wydatki były wyższe od dochodów a księgi rachunkowe i sprawozdawczość budżetowa i finansowa prowadzona była w sposób nierzetelny:

” …Na podstawie przeprowadzonej analizy Skład Orzekający stwierdza, że w 2014 r. księgi rachunkowe nadal nie odzwierciedlały rzeczywistego stanu finansów Gminy. (…) Skład Orzekający uznaje, że przekazane przez Gminę i opiniowane sprawozdania budżetowe oraz część opisowa wykonania budżetu za 2014 r. są nierzetelne, przedstawiają fałszywy obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz nieprawdziwy jej wynik finansowy… „

Skład orzekający przypomniał, że taka sytuacja powtarza się od lat i dlatego nie jest w stanie realnie ocenić stanu finansów Gminy Rewal, innymi słowy ciągle nie wiemy na czym stoimy:

„…Skład Orzekający stwierdził, że nie będzie powielał nierzetelnych informacji o sytuacji finansowej Gminy i opiniował nieprawdziwych danych wynikających ze złożonych sprawozdań, które ewidentnie wskazują na pogorszenie stanu prowadzonych ksiąg rachunkowych Gminy Rewal. W związku z powyższym w opinii przedstawione zostały ogólne wnioski w zakresie finansów Gminy w porównaniu do wykonania jej budżetu w 2013 r., ale i te informacje uznać należy za mało wiarygodne, gdyż wynikają wyłącznie z dokumentów przekazywanych przez Gminę…”

Wydatki rosną, oszczędności brak…

Rok 2014 miał być rokiem oszczędności i konsolidacji budżetu, a także wdrożenia planu naprawczego, który skutkowałby pożyczką ze Skarbu Państwa. Niestety nic z tych planów nie wyszło:

„…Wydatki bieżące Gminy w porównaniu do 2013 r. wzrosły o kwotę 6 347 222,05 zł, w tym koszty obsługi zadłużenia wyniosły 5 439 517,55 zł i w porównaniu do wykonania 2013 r. wzrosły o 3 794 259,62 zł…”

Inne wydatki, których wzrost zaniepokoił Izbę, to przede wszystkim Urząd Gminy – wzrost ok 3,5 mln zł, oraz Oświata – wzrost ok 1 mln zł, co wcale nie przełożyło się na regularność wypłacania pracownikom pensji.

Z kolei pożyczka ze Skarbu Państwa jest ciągle w zawieszeniu gdyż od dnia 25 września 2014, Ministerstwo Finansów czeka na brakujące dokumenty, które są niezbędne, aby wniosek rozpatrzyć. Według Regionalnej Izby Obrachunkowej tylko od dobrej woli i starań naszych władz zależy, czy taką pomoc otrzymamy:

„…z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 25 września 2014 r. wynika. że zachodziła konieczność wyjaśnienia wielu istotnych okoliczności oraz złożenia szeregu dokumentów. W związku z tym stwierdzić należy, iż wyłącznie od decyzji organów Gminy zależało, czy dołożą nadzwyczajnej staranności, aby wniosek jednostki w sprawie pożyczki z budżetu państwa został rozpatrzony w 2014 r…”

140 lat długu…

Wnioski z raportu, jak zwykle nie pozostawiają wątpliwości, co nas czeka. Analizując stopień zadłużenia oraz tempo spłaty RIO stawia śmiałą tezę, że długi Gminy Rewal znikną w 2155 roku:

„…Prawdopodobnie zadłużenie jednostki samorządu terytorialnego osiągnęło kwotę 143 973 202,37 zł (wzrost zadłużenia o kwotę 8 073 886,99 zł, tj. o 6% w porównaniu do 2013 r.), a spłata zadłużenia w porównaniu do 2013 r. zmniejszyła się o 426% i stanowiła jedynie 2,1% planu. Utrzymując tuką dynamikę spłaty, zadłużenie Gminy Rewal będzie spłacane przez ok. 140 lat… „

To oczywiście wartość szacunkowa wynikająca z aktualnego trendu. Rzecz w tym, że w żaden sposób nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłej sytuacji gospodarczej w tym chociażby zmian cen nieruchomości, które jak na razie stanowią jedyne źródło dodatkowego dochodu dla Gminy. RIO zwraca uwagę, że obecna sytuacja grozi załamaniem funkcjonowania Gminy a my – mieszkańcy będziemy ponosić tego skutki i koszty:

„…Skład Orzekający stwierdza jednoznacznie, że przy kwocie zadłużenia wielkości 4 krotnych rocznych dochodów bieżących Gminy Rewal, brak wieloletniego planowania związanego ze spłatą długu oraz brak wiarygodnego programu przedsięwzięć naprawczych, wprowadza jednostkę samorządu terytorialnego w poważny stan pogłębiającego się długu, koszty którego ponosić będą mieszkańcy Gminy.

Podstawowym celem ograniczenia poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego jest ochrona zdolności wykonywania zadań publicznych przez te jednostki. Utrata płynności finansowej przez Gminę Rewal może bowiem skutkować dezorganizacją systemu świadczenia usług publicznych należnych jej mieszkańcom…”

Wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rewal została zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która zgadza się ze stwierdzeniem Komisji iż :

„(…) Wójt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu nie kierował się zasadą celowości, legalności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi…”

P.S. Wszystkich zachęcamy do przeczytania tego dokumentu, można go ściągnąć tutaj…