Znamy już preliminarz wydatków budżetowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA), potocznie nazywanym „alkoholówką”. Dziś (27 marca) będą nad tym debatować nasi radni. Proponujemy Państwu zapoznanie się z tym dokumentem.

Link to pobrania dokumentu

Warto parę słów poświęcić na wyjaśnienie, czym jest Gminny Program Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz przeciwdziałaniem narkomanii, należy do zadań własnych gminy. Krótko mówiąc pieniądze, które zasilają budżet gminy z tytułu opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu, powinny być wydawane na szeroko pojętą profilaktykę problemów alkoholowych. Specyfika polega na tym, że całość zgromadzonej puli musi zostać wydana w danym roku budżetowym i tylko na cele zapisane w miejskich i gminnych programach z tym, związanych. Konkretne cele, na które zostaną przeznaczone tegoroczne środki, są opisane w projekcie uchwały (link http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/6582). Radni będą nad nim głosować na najbliższej sesji.

W tegorocznym preliminarzu zaplanowane są wydatki z GPPiRPA na kwotę 750 000 zł, a wśród nich możemy znaleźć między innymi:

 • Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i profilaktycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin – 40 700,00 zł
 • Wspieranie rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież (w tym znajduje się dofinansowanie dla takich inicjatyw jak Konwój Św. Mikołaja i Mamy Talenty) – 34 500,00 zł
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) – 20 500,00 zł
 • Doskonalenie działań ograniczających zjawisko przemocy w rodzinie – 4 000,00 zł
 • Promowanie działań profilaktycznych na terenie gminy Rewal, wspieranie jednostek pomocniczych w działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (jest to dofinansowanie np. Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich, Kół PZERiI, stowarzyszeń „Amber Singers” i „Aktywni Kulturalnie”) – 110 764,14 zł
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży (czyli dofinansowanie Rad Rodziców, Bibliotek Szkolnych, Samorządów Szkolnych itp.) – 103 810,94 zł

Wszystkie te wydatki, choć czasami luźno związane z profilaktyką alkoholową, wydają się zasadne i potrzebne, niestety w preliminarzu są również pozycje co najmniej zastanawiające np.:

 • Powierzenie, bądź wspieranie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, promującej abstynencję oraz zdrowy i trzeźwy styl życia. – 50 000,00 zł – Niestety w uchwale brak jest wyjaśnień co to takiego
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych –
  315 000,00 zł (!) – Jak powyżej, brak jest jakiejkolwiek informacji jakie programy w jakich kwotach otrzymają dofinansowanie
 • Wolne środki z przeznaczeniem na zorganizowanie imprezy – Święto Ludowe w Śliwinie (propozycja) – 40 724,92 zł – Propozycja tak kuriozalna, że aż trudno komentować.

Dodatkowo można zastanowić się nad kryterium podziału środków. Weźmy na przykład Rady Sołeckie, planowane dopłaty wyglądają następująco:

 • Rada Sołecka Pogorzelica (144 mieszkańców) – 16 028,40 zł
 • Rada Sołecka Niechorze (982 mieszkańców) – 12 264,92 zł
 • Rada Sołecka Śliwin (269 mieszkańców ) – 8 565,44 zł
 • Rada Sołecka Rewal (999 mieszkańców) – 10 862,23 zł
 • Rada Sołecka Trzęsacz (119 mieszkańców) – 8 117,81 zł
 • Rada Sołecka Pustkowo (126 mieszkańców) – 9 395,44 zł
 • Rada Sołecka Pobierowo (1118 mieszkańców) – 11 529,90 zł

Jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić więcej jest tutaj pytań niż odpowiedzi. Może po dzisiejszej dyskusji na spotkaniu komisji będziemy wiedzieć więcej.