Referat Turystyki i Rozwoju Społecznego
Urzędu Gminy Rewal

ogłasza

PISEMNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA PROGRAMY OSZCZĘDNOŚCIOWE WE WSZYSTKICH DZIAŁACH BUDŻETU GMINY REWAL

W związku z brakiem pomysłów na zmniejszenie kwoty przeznaczonej na WYDATKI w budżecie Gminy Rewal, ogłasza się pisemny przetarg na SPOSOBY oszczędności wydatków w działach :

010 Rolnictwo i łowiectwo
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757 Obsługa długu publicznego
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
854 Edukacyjna Opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna

Osoba, której oferta zostanie wybrana i wdrożona, otrzyma jednorazowo honorarium w wysokości 25 % zaoszczędzonej kwoty. Przetarg odbędzie się 1 kwietnia 2016 roku. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty do 1 marca 2016 roku. Wybór oferty będzie czysto subiektywny, a dokona go Komisja złożona z osób wytypowanych przez Radę Gminy (3 osoby) , Wójta (3 osoby) oraz RIO (1 osoba)

Propozycje konkursowe należy składać do dnia 30 kwietnia 2016 r w biurze Referatu Turystyki i Rozwoju Społecznego. Plan musi być napisany na minimum 10 stronach A4, zawierać szczegółowy opis prognozowanych oszczędności, popartych realistycznymi wyliczeniami. Dokument należy złożyć w kopercie A4, zaadresowanej zwrotnie z dopiskiem „Długi Precz!”

1 komentarz

Comments are closed.