Na początku miesiąca pisaliśmy o korektach do planu naprawczego finansów gminy Rewal dokonanych przez Radę Gminy w oparciu o inicjatywę radnego Pawła Żoły. Umiarkowana doza optymizmu, że może wreszcie uda się przygotować dokument spełniający oczekiwania Regionalnej Izby Obrachunkowej, została szybko ukrócona. Dokument został przez Sąd Orzekający RIO zaopiniowany negatywnie decyzją z 17 listopada.

Spodziewana niespodzianka

Czytając Plan Naprawczy oraz uwagi Izby nie można oprzeć się wrażeniu, że tego należało się spodziewać. Owszem poprawki naniesione przez Radę poprawiły jakość dokumentu na tyle, że projekt został rozpatrzony pod względem merytorycznym (nie został odrzucony już na etapie formalnym), jednak ciężko kilkoma poprawkami zmienić dokument, który z gruntu jest wadliwy. Wszystkie te wady RIO skwapliwie wypisało posiłkując się  wynikami kontroli przeprowadzonej w gminie we wrześniu i październiku.

Pożyczka to nie darowizna

Głównym problemem jest w dalszym ciągu niezrozumienie idei pożyczki ze Skarbu Państwa. RIO po raz kolejny zwróciło uwagę, że pożyczka ta nie jest darowizną na ratowanie gminy Rewal z opresji finansowych. Trzeba będzie ją spłacić tak samo, jak obecne zadłużenie wobec parabanków. Tymczasem w planie jest traktowana jak dochód:

„Wydatki majątkowe w 2016 roku w kwocie ogółem 7 192 698,63 zł wynikają ze zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych, które planuje się sfinansować z przychodów z tytułu pożyczki z budżetu państwa.”

Prawo czy bezprawie?

Izba zwróciła uwagę w swojej uchwale, że w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły w gminie Rewal zobowiązania wobec instytucji innych niż banki – w domyśle chodzi o parabanki – oraz zobowiązania wymagalne. Wynika z tego, że organ wykonawczy gminy nie prowadzi skutecznych działań w kierunku poprawy sytuacji.

RIO zwraca ponadto uwagę na fakt, że zmiana umów z parabankami, których dokonał wójt gminy w bieżącym roku, powinna być poprzedzona pozytywną opinią Izby. Tymczasem gmina nawet o taką opinię nie wystąpiła! Na domiar złego, działania takie były realizowane z pominięciem Rady Gminy, tymczasem wymagają one uchwały Rady korygującej budżet. Zdaniem RIO jest to ewidentny przykład omijania prawa obowiązującego jednostki sektora finansów publicznych.

Zmiany w zatrudnieniu, których… nie było

Izba wyraziła głębokie zdziwienie, że w rozdziale oszczędności pojawia się likwidacja stanowisk w Centrum Informacji Promocji Rekreacji, skoro zostały one zamienione na stanowiska w Referacie Turystyki Urzędu Gminy. Podobnie przyjęto fakt likwidacji jednostki „Zieleń Gminy Rewal”, która faktycznie istnieje, ale w innej strukturze (w dokumencie niewykazanej). Nie było natomiast uwag do likwidacji stanowisk w Straży Gminnej czy planowanych oszczędności na oświetleniu ulicznym.

Jako sprzeczną z prawem uznano propozycję zlecenia prac audytorskich instytucji zewnętrznej, bowiem obowiązkiem wójta w takich sytuacjach jest zatrudnienie audytora wewnętrznego. Poddaje się za to w wątpliwość utworzenie stanowiska windykatora, gdyż nie ma pewności, że potencjalne zyski zrekompensują powstałe w ten sposób koszty.

Kreatywna księgowość?

RIO zwróciło uwagę, że przyjęty na 2015 rok budżet zakładał całkowity brak wydatków na promocję. Tymczasem wydano na ten cel prawie 275 tysięcy złotych, co również zostało zrealizowane z pominięciem korekt w budżecie, gdyż wykorzystano do tego inne jednostki. Jest to kolejny, wykazany przez Izbę, przykład omijania prawa i tzw. kreatywnej księgowości.

Słaba wykonalność budżetu

RIO wyraża zaniepokojenie, że zaplanowane przez gminę wydatki bieżące mają być od 2017 roku spłacane wyłącznie dochodami bieżącymi, co może być niewykonalne choćby ze względu na słabą realizację budżetu w ostatnich latach (w latach 2010-2012 ani razu nie osiągnęła nawet 70%!!). Izba nie akceptuje odwlekania aż do 2017 roku wycofania się z udzielania przez gminę pomocy de minimis mając na uwadze na katastrofalną sytuację finansową gminy.

A dług stale rośnie…

Na koniec konkluzja płynąca z lektury wspomnianego dokumentu. RIO mówi w pewnym momencie wprost o utracie możliwości realizowania zadań ustawowych przez gminę Rewal. W cyfrach wygląda to tak, że zadłużenie nasze wg stanu na dzień 30 września 2015 roku wynosił rekordowe 385%  a dokładniej:  146 218 485 zł. Przed rokiem, 30 września 2014 r. było to 137 909 859 zł. Zatem w ciągu ostatnich 12 miesięcy zadłużenie Gminy Rewal wzrosło o 8,3 mln zł. Zobowiązania wobec parabanków wynoszą obecnie ponad 69 mln złotych.

Tegoroczna zima zapowiada się nad wyraz gorąco…

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat planu naprawczego Gminy Rewal

1 komentarz

  1. Po co zadajecie takie naiwne pytanie? A czy „pan Wójt” kiedykolwiek tlumaczył sie przed mieszkancami? Nie pamiętam. …

  2. Jak się idzie na skróty to _TYLKO RIO JEST ZŁE_ Tak powiadał Wójt na Zebraniu WYBORCZYM!!!
    I co?
    NAdal wielka partyzantka i kreatywna księgowość i Wizje Pana Wójta nad rozsądkiem i zwykła gospodarnością.
    Komisarz zapewne już się szykuje, gdyż nie ma innej rady na uzdrowienie chorego UKŁADU Towarzyskiego w tej Gminie!!!