W dniu 16 lutego 2015 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal odbyło się posiedzenie połączonych komisji Rady Gminy, na którym rozpatrywana była kwestia gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie.

Na spotkaniu radni skupili się na otrzymanej odpowiedzi od Urzędu Gminy Rewal  z dnia 30 stycznia 2015 r. na moją interpelację, w ramach której chciałem uzyskać informację na pytania dotyczące:

 • ilości podmiotów rozliczających się wg stawki liczonej od zużycia wody oraz ilość zużytej wody przez te podmioty;
 • ilości podmiotów rozliczających się wg stawki liczonej od kubłów oraz ilości zużytej wody przez te podmioty;
 • procentowego wpływu z opłaty śmieciowej w stosunku do kosztów gospodarowania odpadami;

Rozmawiano także o zmianach przepisów dotyczących gospodarowania odpadami na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2015 r.). Z uzyskanej odpowiedzi na interpelację wynika, że:

 • ilość zużytej wody z nieruchomości zamieszkałych wynosi 301 619 m3,
 • ilość zużytej wody z nieruchomości niezamieszkałych wynosi 453 538 m3,
 • co daje nam łącznie 755 157 m3 zużytej wody w gminie Rewal.

Należy podkreślić, że liczba złożonych deklaracji na rok 2014 wynosi 2744 w tym 2415 deklaracji za odpady segregowane a na niesegregowane – 329.
W odpowiedzi na interpelację poinformowano także, że suma kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 5 413 912,91 zł, na co składają się::

 • gospodarowanie odpadami za rok 2014 – 1 044 234,57 zł,
 • odbiór i transport odpadów komunalnych – 4 158 000,00 zł,
 • koszty administracyjne – 171 108,14 zł.

Wynika z tego, że na chwilę obecną urząd gminy powinien odprowadzić do spółki Wodociągi Rewal 5 413 912,91 zł. Ponieważ w 2014 roku przekazano tylko 2 952 299,93 zł, czyli 54,53% łącznych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, to zaległości jakie gmina ma jeszcze wobec spółki wynoszą 2 461 612,98 zł.
Nasuwa się pytanie, co robić, by gmina nie dopłacała do wodociągów. Wydaje się, że pierwszą czynnością Rady Gminy Rewal na drodze do finansowego uporządkowania gospodarowania odpadami komunalnymi powinna być weryfikacja warunków przetargu i umowy pomiędzy Gminą Rewal a spółką Wodociągi Rewal. Następnie należy zastanowić się czy:

 • umowa jest realizowana zgodnie z specyfikacją przetargową;
 • zerwać umowę (jeśli nie jest realizowana) i przeprowadzić ponownie przetarg w celu zmniejszenia kosztów (zbyt wysoka kwota przetargowa z roku 2013);
 • zwiększyć stawkę za gospodarowanie odpadami.

Trzeba ponownie pochylić się nad tematem, gdyż przy stratach w wysokości około 2 500 000,00 zł rocznie do końca umowy z spółką wodociągową (rok 2016) gmina Rewal będzie miała zaległość w wysokości około 7 500 000,00 zł, co przy ciężkiej sytuacji finansowej gminy nie jest dopuszczalne.
Kolejne posiedzenie połączonych komisji 26 lutego 2015 r. o godzinie 13:00.