Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie ogłasza nabór do pracy na stanowisko:

SPECJALISTA DS. MARKETINGU

w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie, miejsce wykonywania pracy:
Ośrodek Wczasowy „Leśna Przystań” w Rewalu, ul. Biała 2

 

Opis zadań:

 • Prowadzenie sprzedaży wolnych miejsc w Ośrodku Wczasowym „Leśna Przystań” w Rewalu, zarówno online jaki i sprzedaży bezpośredniej,
 • Prowadzenie aktywnej polityki reklamowej i marketingowej, w tym prowadzenie strony Internetowej,
 • Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność z zakresu usług turystycznych, z agencjami świadczącymi usługi eventowe oraz z firmami szkoleniowymi, w celu pozyskania Gości.
 • Administrowanie bazą lokalową Ośrodka, w tym m.in. udostępnianie pokoi i innych pomieszczeń Gościom Ośrodka, koordynowanie prac porządkowych w Ośrodku, dbałość o porządek i estetykę pomieszczeń.

Wymogi formalne:

 • Wykształcenie wyższe ( preferowane marketing i public relations ),Minimum dwuletnie doświadczenie,
 • Znajomość obsługi komputera oraz narzędzi reklamowych online.
 • Odpowiedzialność, doskonała organizacja pracy,
 • Rzetelność, sumienność,
 • Umiejętności interpersonalne, komunikatywność.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w branży hotelarskiej i we współpracy z mediami,
 • Ukończone kursy,  studia podyplomowe z zakresu marketingu, public relations,
 • Umiejętności w zakresie projektowania graficznego i obróbki grafiki,
 • Dobra znajomość języka angielskiego, mile widziany również język niemiecki.

Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie oferuje:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Pakiet prywatnej opieki medycznej na atrakcyjnych warunkach,
Pożliwość rozwoju i szkoleń.

Wymagane  dokumenty:

Życiorys wraz z listem motywacyjnym;
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
Kserokopie świadectw pracy;
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”.

Zasady składania aplikacji:

drogą pocztową na adres: Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie, z siedzibą ul. Adama Wodziczki 3, 62-040 Puszczykowo,
osobiście w Dziale Kadr Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie, z siedzibą ul. Adama Wodziczki 3, 62-040 Puszczykowo (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00).
Aplikacje składane drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub osobiście winny być złożone w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:
„Nabór na stanowisko pracy Specjalista ds. Marketingu w Ośrodku Wczasowym „Leśna Przystań” w Rewalu”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: karolina.norek@poznan.lasy.gov.pl lub nr tel. 618 194 647 wew.504.
Termin składania aplikacji upływa dnia 17 marca 2017 roku.
Aplikacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór będzie odbywał się zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2015 Dyrektora Leśnego  Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie wprowadzającym „Regulamin Naboru Pracowników w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie”. Regulamin jest do wglądu na stronie internetowej (www.puszczykowo.lasy.gov.pl) oraz w siedzibie Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie.

Informacje dodatkowe:

1. Informacja o etapach naboru:

etap I – weryfikacja dokumentów,
etap II – rozmowa kwalifikacyjna – przeprowadzona w OW „Leśna Przystań” w Rewalu,

2. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji zostaną odesłane wraz z informacją, że kandydat nie został zakwalifikowany do kolejnego etapu rekrutacji.

4. Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania kwalifikacyjnego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

5. Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie nie zwraca kandydatom poniesionych kosztów związanych z naborem.

Dyrektor Leśnego Ośrodka Szkoleniowego w Puszczykowie
Emilia Dunal