W piątek 6 marca 2015r. Rada Gminy Rewal przegłosowała, przygotowany przez Pana Andrzeja Brzezińskiego, projekt uchwały o konsultacjach społecznych. Za przyjęciem uchwały głosowało 6 radnych, przeciw było 4 radnych. 4 radnych wstrzymało się od głosu. Na łamach Widoków często poruszana była kwestia konsultacji społecznych, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z projektem i oczywiście do wyrażania opinii.


Uchwała Rady Gminy Rewal w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rewal

Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013. Poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rewal w sprawach, w których ich przeprowadzenie nakazują przepisy prawa lub w innych sprawach ważnych dla gminy.

§ 2.

 • 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii, uwag i propozycji mieszkańców w sprawie, której konsultacje dotyczą.
 • 2. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzane z inicjatywy Rady Gminy Rewal, Wójta Gminy Rewal lub co najmniej 15% mieszkańców obszaru objętego konsultacjami.
 • 3. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wynik konsultacji społecznych nie jest wiążący dl organów Gminy podejmujących rozstrzygnięcie w sprawie objętej konsultacjami..

§ 3.

 • 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Rewal posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
 • 2.Konsultacje są ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział, jeśli zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w § 2. Pkt 2.
 • 3. Ilość mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach ustala się na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym konsultacje zostaną przeprowadzone.

§ 4.

 • 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w formie:
  1) wyrażenia opinii i złożenia uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji,
  2) udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,
  3) wyboru jednego z proponowanych rozwiązań.
 • 2. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:
  a) gminny – dotyczący całego obszaru gminy,
  b) lokalny – dotyczący mieszkańców wydzielonego obszaru gminy.

§ 5.

 • 1. O przeprowadzeniu konsultacji każdorazowo decyduje Wójt Gminy w formie zarządzenia.
 • 2. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji zawiera w szczególności :
  a) przedmiot konsultacji,
  b) uszczegółowienie formy konsultacji,
  c) teren objęty konsultacjami i uprawnionych do udziału w konsultacjach,
  d) termin i miejsce:
  – wyłożenia materiałów dotyczących sprawy będącej przedmiotem konsultacji,
  – udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii.
  e) wskazanie konkretnych czynności związanych z przeprowadzaniem konsultacji,
  f) wskazanie szczegółowego sposobu postępowania przy przeprowadzaniu konsultacji,
  g) wskazanie podmiotów realizujących czynności związane z przeprowadzeniem konsultacji.

§ 6.

 • 1. Zarządzenie Wójta Gminy Rewal podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jego rozplakatowanie na obszarze objętym konsultacjami i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.rewal.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rewalu.
 • 2. Termin konsultacji wynosi co najmniej 14 dni, a jego bieg rozpoczyna się najwcześniej po upływie 7 dni od dnia wydania zarządzenia o przeprowadzeniu konsultacji.
 • 3. Wójt Gminy Rewal przedstawia wynik konsultacji na najbliższej sesji Rady Gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rewal.

Możliwość przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy wynika z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców gminy w celu jak najpełniejszego informowania społeczności o planowanym projekcie lub inwestycji, zebrania opinii i uwag, a także wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania uwzględniającego postulaty mieszkańców.

1 komentarz

 1. Czy przykładowo w konsultacjach dotyczących dzierżaw rybaków, powinni wziąć udział mieszkający przy Saperskiej, mieszkańcy całego Rewala, czy mieszkańcy całej Gminy ?

 2. Hmm, wyniki konsultacji nie mają być publikowane na BIPie ani w Strefie Słońca, ani nawet na wiejskich tablicach ogłoszeń tylko „Wójt przedstawia Radzie” czyli nieważne kto jak głosuje ważne kto liczy głosy

 3. Mam mocno mieszane uczucia. Z jednej strony należy docenić starania pana sołtysa Brzezińskiego, że doprowadził sprawę regulaminu konsulatacji społecznych do końca. Z drugiej warto jednak podkreślić, że uchwała ma kilka poważnych mankamentów. Po pierwsze, pozbawia Radę Gminy i sołtysów miejscowości szansy przeprowadzenia konsultacji. Po drugie nie podaje listy warunków, gdy przeprowadzenie konsultacji jest konieczne, np. przygotowywanie startegii rozwoju gminy lub miejscowości. Zgodnie z powyższą uchwałą konsulatacji może nie być w ogóle i nic się nie stanie. Po trzecie, nie została wprowadzona do form konsultacji uchwała zebrania wiejskiego czy referendum, choć wydaje się, że ten tryb powinnen być uwzględniony w pierwszej kolejności. To tylko kilka pierwszych z brzegu uwag, które dołączam do tych zapisanych przez moich poprzedników (Jacka i Eustachego). Czy możliwe jest poznanie nazwisk osób, które głosowały za tą uchwałą?

 4. Po pierwsze to ważne że w ogóle powstał taki dokument , być może nie jest idealny ale jest , jeżeli będzie wymagał poprawy czy dopisania jakiś paragrafów to zawsze można to zrobić . Sprawa rybaków to typowy przykład uchwały która powinna przejść procedurę konsultacyjną przez mieszkańców Rewala. Uwag Eustachego nie będę komentował bo to czarnowidztwo , w ten sposób można doczepić się do wszystkiego.

  • Dlaczego tylko Rewala ? To co dzieje się w tym miejscu ma wpływ na całą Gminę, i finansowy i turystyczny.

 5. Moja ocena Uchwały jest jednak dużo bardziej sceptyczna. Powiedziałabym wręcz, że Góra urodziła mysz, czyli uchwała nie zmienia niczego. Zarówno przed, jak i po wprowadzeniu tej uchwały,temat konsultacji był i będzie otwarty, niezobowiązujący. Już większe, chociaż nie rozstrzygające znaczenie ma uchwała zebrania wiejskiego. Wiążąca pozostaje jedynie instytucja REFERENDUM, ale ja w przeciwieństwie do entuzjastów konsultacji, uważam, że to dobrze. Po to w powszechnych wyborach cedujemy zaufanie na 15-stu radnych i wójta, żeby nie zawracać sobie głowy kontrolowaniem ich na każdym kroku. Większe znaczenie konsultacjom przypisałbym jedynie w wypadku likwidacji rad gmin i przekazaniu całej władzy wójtom, co nota bene jest i tańsze i bardziej efektywne, ale to już jest kwestia ustrojowa.

 6. Skoro baza rybacka jest ważnym miejsce dla dobra i wizerunku całej gminy , a jest , to trzeba by wrócić do tematu podjętej ,w pośpiechu i właśnie bez szerokiej konsultacji uchwały . Uważam że konsultacje w sprawach ważnych należałoby przeprowadzać w formie nadzwyczajnych zebrań wiejskich zakończonych podjęciem uchwały zebrania wiejskiego co podniosło by rangę takiej decyzji . Panie Jacku mówiąc o konsultacjach mam na myśli sprawy naprawdę ważne , istotne dla przyszłości i rozwoju danej miejscowości lub całej gminy . Ma Pan rację mówiąc o tym żeby te konsultacje nie zastępowały nam podejmowania decyzji przez Radnych . One mają przedstawić oczekiwania mieszkańców , podpowiadać jak My mieszkańcy widzimy przyszłość i rozwój naszej Gminy , jest to nasz głos do którego mamy prawo. A to czy Radni wezmą pod uwagę wynik takich konsultacji to już inna sprawa , z tego będziemy ich rozliczać za cztery lata .

 7. Jak mam do wyboru możliwość organizowania konsultacji społecznych przy pomocy 15 % podpisów uprawnionych mieszkańców i takie konsultacje nie będą dla rady wiążące to wybieram możliwość organizacji referendum, bo do tego potrzebuję 10 % podpisów uprawnionych mieszkańców.. Wniosek . Konsultacje społeczne powinni mieć prawo organizować mieszkańcy w liczbie mniejszej niż te 10 % potrzebnych do referendum. Wynik referendum jest dla władzy wiążące.