W tym tygodniu w różnych sądach odbywały się trzy rozprawy budzące zainteresowanie mieszkańców naszej gminy. Pierwsza w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, druga w szczecińskim Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, a trzecia w Sądzie Rejonowym w Goleniowie.

Jeśli chodzi o pierwszy przypadek, to NSA utrzymał w mocy decyzję zastępczą wojewody zachodniopomorskiego o pozbawieniu mandatu radnej Agnieszki Tasarz. Wyrok jest prawomocny i może oznaczać, że czekają nas w Rewalu wybory uzupełniające. Decyzja zależy jednak od wojewody, a ta w pewnym stopniu jest powiązana z decyzją o ewentualnym powołaniu komisarza w naszej gminie. Rozstrzygnięcia zapadną zapewne niebawem.

Drugi przypadek dotyczył skargi firmy „Sandra” z siedzibą w Pogorzelicy, która zaskarżyła uchwałę Rady Gminy Rewal w przedmiocie wybory metody ustalenia opłaty za odbiór śmieci. Decyzją WSA sprawa została umorzona. Stronom przysługuje prawo odwołania od wyroku do NSA.

Trzecia sprawa dotyczyła skargi Małgorzaty Rogowskiej o bezpodstawne zwolnienie z pracy w Urzędzie Gminy Rewal. Sąd uznał zasadność skargi i nakazał przywrócenie mieszkanki Rewala do pracy. Wyrok nie jest prawomocny i stronom przysługuje prawo odwołania się od wyroku do sądu wyższej instancji.

1 komentarz

Comments are closed.