Wspominaliśmy w poprzednim artykule o najnowszym raporcie RIO z wykonania budżetu za 2015. Trzeba nadmienić, że nie było dotychczas tak druzgocącego dla nas raportu, jak ten. Można powiedzieć, że Izba przestała się z nami cackać – na dowód kilka zdań z dokumentu cytujemy poniżej.

Nim jednak przejdziemy do tego etapu, kilka krótkich uwag wynikających z dokumentu. Dług gminy nie zmalał, choć spadło tempo jego wzrostu. Niestety przez błędy w sprawozdawczości Izba nie była w stanie określić jednoznacznie, o ile dług wzrósł. Wiadomo natomiast, że urząd winny był na koniec 2015 roku spółce Wodociągi Rewal prawie 8 milionów złotych z tytułu wywozu odpadów komunalnych. Trudno się zatem dziwić, że instytucja ta ma kłopoty finansowe.

Izba zwraca też uwagę na niepokojącą tendencję, gdzie planuje się różne wydatki nie zabezpieczywszy uprzednio pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników, co skutkuje opóźnieniami w wypłatach, czy nieodprowadzaniem składem ZUS.

RIO w podsumowaniu raportu odniosło się do możliwości poparcia wniosku o pożyczkę ze Skarbu Państwa dla naszej gminy: „Udzielenie Gminie wsparcia finansowego z budżetu państwa w przedstawionej sytuacji miałoby charakter deprawujący.(…) promowałoby niegospodarność wynikającą z nieodpowiedzialnego zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego”. Raczej przekreśla to na chwilę obecną nasze szanse na uzyskanie takiego wsparcia.

Niestety w mocno czarnych barwach przedstawiona jest wizja najbliższej przyszłości gminy: „(…) bez rzetelnego i faktycznie wprowadzonego w życie programu naprawczego, który dogłębnie zrestrukturyzuje wszystkie dziedziny życia społeczeństwa lokalnego (…) Gmina Rewal nie ma racji bytu. Utrzymujący się dalej katastrofalny stan finansów Gminy (…) spowoduje, że wszystkie dochody będą przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek oraz kosztów związanych z ich obsługą, natomiast zadania własne Gminy nie znajdą prawnie dozwolonych źródeł finansowania.”

Izba Obrachunkowa odniosła się też, do konsekwencji, jakie ponosić będziemy my, mieszkańcy:
„Samodzielność finansowa to także konsekwencje wynikające z konieczności poniesienia w przyszłości przez mieszkańców Gminy Rewal kosztów nieodpowiedzialnych decyzji finansowych jej władz.”

Widać z powyższego wyraźnie, że przygotowanie w tym miesiącu WPF to sprawa priorytetowa. Jeśli Wieloletnia Prognoza Finansowa nie zostanie uchwalona i zaakceptowana przez RIO, to nie zostanie nam już nic, jak tylko czekać na przysłowiowy autobus z napisem „KONIEC”.