Poniżej prezentujemy kilka uwag dotyczących zmian zakładanych w proponowanym nowym regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Rewal wraz z towarzyszącymi mu uchwałami. To forma konsultacji społecznych dla tego dokumentu. Warto się zapoznać i zgłosić swoje uwagi w komentarzach lub podczas prac komisji Rady Gminy, które odbędą się 8-9 września.

Jedne z proponowanych zmian mają charakter kosmetyczny, inne wprowadzają znaczne zamieszanie. Już na początku można dostrzec nieco zmienioną listę kategorii odpadów, która miałaby wyglądać następująco:
a) niesegregowane(zmieszane) odpady komunalne,
b) papier i tektura,
c) opakowania szklane,
d) tworzywa sztuczne,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady zielone (chwasty, liście, skoszona trawa, niewielkie gałęzie drzew i krzewów),
g) metale i opakowania z metali,
h) szkło,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i odpady wielkogabarytowe stanowiące odpady komunalne,
k) zużyte baterii i akumulatory,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
m) przeterminowane leki,
n) przeterminowane chemikalia,
o) odzież i tekstylia,
p) zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym.

W innym punkcie wprowadzone zostały bardziej szczegółowe niż dotychczas zasady uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, np. liści lub niedopałków papierosów sprzed posesji. Określone zostały m.in. zasady tworzenia tzw. pryzm ze śniegu i lodu. Propozycja regulaminu wprowadza również bardziej wnikliwie zasady, kiedy możliwe jest mycie i naprawa samochodu na własnej posesji.

Zgodnie z założeniami nowego regulaminu obowiązywać ma podział na siedem kategorii nieruchomości:
1) nieruchomości zamieszkałe (nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy);
2) nieruchomości niezamieszkałe (nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne);
3) nieruchomości w części zamieszkałe oraz w części niezamieszkałe (nieruchomości zamieszkałe, na których prowadzona jest działalność z wyłączeniem nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych;
4) nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych (nieruchomości na których świadczone są usługi krótkotrwałego, ogólnie dostępnego wynajmowania domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych);
5) nieruchomości, na których zlokalizowane są domki letniskowe (przez domek letniskowy rozumie się budynek o powierzchni zabudowy do 35m2, którego głównym przeznaczeniem jest czasowe przebywanie np. w czasie urlopu albo w dni wolne od pracy, i nie stanowi stałego zamieszkania, tzw. „centrum życiowego”);
6) nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjnych, służące zaspokajaniu potrzeb w zakresie rekreacji i wypoczynku podczas czasowego przebywania, np. w czasie urlopu albo w dni wolne od pracy na których nie jest prowadzona działalność z wyłączeniem terenów sportowych (stadionów, boisk, strzelnic, kąpielisk, plaż) a także terenów spełniających funkcje rozrywkowe, na których prowadzona jest działalność (wesołe miasteczka, lunaparki itp.).
7) inne, np. tereny zamknięte.

W nowym regulaminie pojawiły się też bardziej szczegółowe zasady wystawiania pojemników i worków.
a) umieszczamy pojemniki lub worki na terenie swojej nieruchomości w miejscu przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych, zorganizowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) wystawiamy pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg określonego harmonogramu) przed wejściem na teren nieruchomości lub na terenie nieruchomości w miejscu przylegającym bezpośrednio do ulicy, tak aby możliwy był swobodny dojazd do nich z zastrzeżeniem, że:
– pojemniki i worki muszą być wystawione do godziny 8:00,
– wystawione pojemniki i worki nie mogą być wystawione wcześniej lub później niż w dniu odbioru poza terenem nieruchomości,
– wystawione pojemniki i worki nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim,
– wystawione pojemniki i worki muszą być zabezpieczone przed wysypaniem, wyciekaniem, skaleczeniem i roznoszeniem przez zwierzęta.
Pojemniki i worki foliowe należy ustawić tak, aby nie powodować uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.

Proponowana jest też korekta w kwestii ilości pojemników w lokalach gastronomicznych.
– dla lokali gastronomicznych, w których używane są opakowania lub naczynia jednorazowe, 10l na jedno miejsce konsumpcyjne (w tym miejsca na tarasach lub „ogródkach”), jednak co najmniej jeden pojemnik 240l na lokal;
– dla lokali gastronomicznych, kawiarni i lodziarni, w których nie są używane naczynia jednorazowe, 2l na każde miejsce konsumpcyjne (w tym miejsca na tarasach lub „ogródkach”), jednak co najmniej jeden pojemnik 240l na lokal;

W projekcie pojawił się też następujący zapis odnośnie odpadów budowlanych:
Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie i przedostawanie się zanieczyszczeń do gleby.

Z innych spraw warto nadmienić, że propozycja regulaminu określa sezon letni od 1 czerwca do 15 września z uwzględnieniem długiego weekendu majowego. Ma to oczywiście wypływ na zwiększoną częstotliwość odbioru odpadów w omawianym okresie. Według dokumentu planowana jest także objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, opon i zużytego sprzętu elektronicznego dwa razy do roku.

Wiele uwagi budzi kwestia wysokości stawek i sposobu ich naliczania. Opłata dalej będzie naliczana głównie od zużycia wody, choć pojawią się pewne zmiany. Proponowane są następujące zasady:
a) dla nieruchomości, dla których zużycie wody wynosi powyżej 2 000 m3/rok odczyt zużycia wody z licznika głównego zainstalowanego na nieruchomości, za rok poprzedni, pomniejszony o 18%.
b) dla nieruchomości, dla których zużycie wody wynosi poniżej 2 000 m3/rok odczyt zużycia wody z licznika głównego zainstalowanego na nieruchomości, za rok poprzedni, z wyłączeniem odczytu zużycia wody z podlicznika (odczyt zużycia wody bezzwrotnie zużytej na cele inne niż bytowe).
W przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub w przypadku nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ustalana będzie stawa ryczałtowa (szczegóły w § 10 uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty…).

W celu zapoznania się ze wszystkim zmianami polecamy lekturę zamieszczonych przez nas dokumentów. Fragmenty, które uległy zmianie w porównaniu do obecnie obowiązującego regulaminu, zostały zaznaczone na czerwono. Zachęcamy do wyrażania swoich opinii.

Dokumenty do pobrania (plik ZIP)

1 komentarz

 1. Już widzę jak hotelarze się cieszą wlewając 300m3 wody do basenu i doliczając to do śmieci.
  Naprawdę tak ciężko zrozumieć, że w hotelach wody nie zużywają tylko mieszkańcy/turyści?

  Owszem można odliczyć wodę wlaną do basenów. Ale czy będzie można odliczyć wodę zużytą przez jacuzzi (wymiana wody raz w tygodniu), kuchnie, zjeżdżalnie wodne, fontanny, podlewanie ogrodów itp?

 2. My jednak jesteśmy mistrzami w komplikowaniu sobie życia.
  W języku polskim : dwa, dwie, dwoje, dwóch, dwaj, dwiema, dwom, dwoma, dwojga, dwojgu, dwojgiem, dwójka, dwójki, dwójkę dwójce, dwójką, dwójko i pewnie jeszcze kilka by się znalazło, choćby od „drugi”.
  W języku angielskim : two, second
  Regulamin jest dobrym tego przykładem. Żałosne i smutne to wszystko.

 3. Jak odczytać plik ? To do redakcji. Muszę pewnie mieć zainstalowany jakiś program. Jaki ? A może można w inny sposób.

 4. 🙂 Jeżeli masz Windows to kliknij prawym przyciskiem myszy i jak pojawi się menu wybierz „wyodrębnij wszystkie..”. Jeżeli masz inne urządzenie, napisz proszę jakie. Pozdrawiam

 5. Ło matko! A stelaże albo jakieś .. coś na tyle rodzai śmieci to będą dawać ? Przecie ustawienie tego to mi zajmie pół podwórka 😛

 6. O to mi się podoba: „5. Pozbywania się odpadów komunalnych w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości”…. 😛 ale nigdzie nie widzę /czytam jeszcze/ coś na temat systematycznego i zgodnego z grafikiem odbierania tych odpadów z posesji. Firma ta nie do końca daje radę z zabieraniem w terminie. I co? takie wystawione śmieci potem stoją na niektórych ulicach i dwa dni bo nie dają rady zabrać 😛

 7. No tutaj to już przesadził ktoś .. …”odpady zielone z ogrodów i parków ulegające biodegradacji (kod odpadu 20 02 01) w ilości 5 worków 120 l jednorazowo” 😀 Od niektórych jak widzę ile na wiosnę jest worków z tymi odpadami to do jesieni będą one zabierane 😛 Jak ktoś wystawi /uzbiera na wiosnę/ 30 worków jak rozumiem w miesiącu tylko 10 zostanie zabranych ? :PPP haha

 8. Witam. Należy poprawić błąd . Nie jest poprawny zwrot ” strefa zamieszkała”. Winno być strefa zamieszkania lub zamieszkana. Uczmy poprawnej polszczyzny. Pozdrawiam Anna